Plats & Tid: 

 • S. Kungsgatan 36, ingång söder om ICA-Söder, in på gården. BRF Morianens föreningslokal (se skyltar), kl. 18:30

Program:

 • Ärtsoppa och punsch. Kaffe med ”säsongsdoppa”
 • Årsmötesförhandlingar
 • ”Att vara ung ekomjölkbonde i dagens Sverige, om svårigheter och möjligheter”berättar Daniel Olofsson, Kungsgården.
 • Lottdragning ”10 000 gardens in Africa”

Pris: 100 kr för medlem 150 kr för icke medlem

Anmälan: Senast den 25 februari  till anita.hornstein@gmail.com

Du är välkommen både som medlem och intresserad. Vid ev.röstning har bara medlemmar rösträtt.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 4. Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista medlemmar)
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse för år 2014
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 12. Budget och verksamhetsplan för 2015
 13. Val av:
  • a) ordförande för ett år
  • b) 3 ledamöter för två år
  • c) 1 ledamöter för ett år
  • d) 2 revisorer för ett år, en ordinarie och en ersättare
  • e) 2 ledamöter i valberedning för ett år, en sammankallande
 14. Beslut om förslag till omarbetade stadgar
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötets avslutande

VÄLKOMMEN!!!