Hållbar utveckling
Tillgodoser behoven utan att äventyra kommande generationers möjligheter att sörja för sina behov. Målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor och samtidigt se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet (eng. sustainability) för att beskriva hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet; att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
  • Social hållbarhet; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Hållbar kvalitet

Ett kvalitetsbegrepp som innefattar att man värnar sorter, brukningsmetoder och matframställning som är skonsam och som lämnar få avtryck i natur och odlingslandskap och är skonsam mot djur, natur och människor.

Biologisk mångfald
År 1992 slöt världens regeringar gemensamt en bindande överenskommelse, Konventionen om biologisk mångfald (CBD). CBD syftar till att bevara livets variationsrikedom här på jorden och är ett gemensamt försök från världssamfundet att komma till rätta med det stora problem som förlust av ekosystem, arter och gener utgör. Konventionen har tre övergripande mål:

  • bevarande av biologisk mångfald.
  • hållbart nyttjande av mångfaldens beståndsdelar.
  • rättvis fördelning av den nytta som kan utvinnas ur genetiska resurser.

Konventionen gäller inte bara ”den vilda mångfalden” utan också mångfalden av förädlade (domesticerade) organismer. Den innehåller dessutom bestämmelser om nyttjandet av biologiska resurser och om genetiskt modifierade organismer.

Kulturell mångfald
Mat och kultur är en viktig del av kulturbegreppet. De regionala kulturerna måste hållas levande enligt SF.

Gastronomisk mångfald
Mångfald inom ämnet mat. (Gastronomi är läran om sambandet mellan mat och kultur.) SF vill ha ett stort och rikt skafferi med många arter och sorter, i motsats till den gastronomiska utarmning som den världsomspännande industrimatens utbredning medför.

Eko-gastronomisk
Ekologisk mat eller ekomat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, det vill säga att de kommer från ekologiska odlingar där växtskyddsmedel, pesticider, GMO och konstgödsel ej används. Eko-gastronomiskt är ett uttryck SF använder för att beskriva den gode gastronomen som tar hänsyn till ”gott, rent och rättvist” i sina matval.

Småskaligt hantverk contra det industriella
Att småskaliga jordbruk gynnar den biologiska mångfalden är konstaterat. Mathantverk, matproduktion och råvaror med ursprung i småskalig omgivning kan direkt kopplas till SF devis ”gott, rent och rättvist”. Det kan den industriella produktionen också göra – utom när de framställs industriellt och fritt tillsätter tillsatser som inte tillhör ursprunget.

Närodlat
Mat som odlats i regionen. Anger bara avståndet mellan odlare och konsument och har ingen kvalitetsaspekt.

Traditionell kunskap
Kunskap som bygger på mångårig erfarenhet och som oftast spridits muntligt.

GMO (genetiskt modifierade organismer)
Att man på ett målmedvetet sätt förändrar arvsmassan så att den får den egenskap man vill ha. Kritiker, bland annat SF, anser att det finns bevis för spridning och kontaminering av närliggande grödor. Konsekvenserna av sådan spridning är svåra att se.

Terroir
Odlingslandskapet.

Co-producer/Med-producent
En SF medlem, som kallas för med-producent istället för konsument, som engagerar sig i valet av råvaror på tallriken och som vill engagera sig i den framtida matproduktionen.

Konvivium/Convivum/Convivia/Konvivier/Convivier/Matsällskap
Den lokala/regionala föreningen/gruppen/nätverket som SF internationellt är uppbyggt av. Idag finns det 1300 konvivier i 132 länder. (Av latinets cum vivere som betyder att leva tillsammans.)

Presidia/Presidier
Iscensätter hållbar kvalitetsproduktion av livsmedel som riskerar att utrotas, samt att bevara unika odlingslandskap och ekosystem och återuppväcka glömda tillverkningsmetoder eller hanteringsprocesser, eller bevara utdömda djurraser och lokala växter.

Ark of Taste/Smakernas Ark
Här samlas, beskrivs och katalogiseras glömda och vissa akut utrotningshotade smaker, arter, djurslag, hantverk och andra matminnen.

Salone del Gusto
SF’s internationella matmässa i Turin med hantverksmässiga småproducenter från hela världen. Hålls vartannat år.

Terra Madre (moder jord)
Ett globalt nätverk av producenter, kockar och forskare från hela världen som möts vartannat år i Turin.