Stadgar 2015 pdf

STADGAR

För den ideella föreningen Slow Food, Gästrikland convivium inom Slow Food International.

Ändamål

Föreningen är en del av den internationella Slow Food rörelsen, en konsumentrörelse som vill verka för en biologisk och gastronomisk mångfald och hållbarhet.

Slow Foods ledord är:

GOD – måltiden ska vara en gastronomisk upplevelse både i vardag och fest

REN – ekologisk och fri från onödiga tillsatser och manipuleringar

RÄTTVIS – matens hela kedja ska ha socialt och ekonomiskt rättvisa                                           produktionsvillkor

Slow Food vill verka för att ha respekt för den mänskliga livsrytmen och för ett harmoniskt liv mellan människa, djur och natur.

Rörelsen vill också bidra till att utveckla lukt- och smaksinnen hos både barn och vuxna, för att öka känsligheten för kvalitet och bevara och försvara den lokala matkulturen.

Slow Foods sex grundteser är:
kvalitet, biologisk mångfald, njutning, kultur, utbildning och en hållbar utveckling.

Föreningens arbete ska i första hand verka lokalt i regionen med att ur ett konsumentintresse för hela livsmedelskedjan samverka med producenter, handeln, restauratörer, utbildningar och media och därmed vara en del i det lokala mat och måltidsutbudet.

Föreningen kan också samverka i olika internationella projekt enskilt eller i samverkan med Slow Food International.

Medlemskap

Medlem antas i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av erlagd medlemsavgift. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem

Medlem:

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen
 • skall betala den årsavgift som beslutats av årsmötet

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningens bindande stadgar iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och gemensamt fatta beslut
 • ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet
 • utarbeta årlig verksamhetsberättelse och årsredovisning

Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter.
Styrelse väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Möten

Med föreningen hålls årsmöte under februari-mars. Styrelsen likställer årsmötet med Convivium Congress. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Styrelsen skall hålla verksamhetsberättelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse till medlemmar som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen och har rösträtt på årsmötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 1. Val av mötesordförande och protokollförare
 1. Godkännande av dagordning
 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 1. Val av en person som justerar protokollet och tillika är rösträknare
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 1. Föredragande av styrelsens verksamhetsplan/årsredovisning
 1. Föredragning av revisionsberättelsen
 1. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 1. Beslut om resultatdisposition
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 1. Fastställande av medlemsavgifter
 1. Val av:
 • a) föreningens ordförande för en tid av ett år
 • b) övriga ledamöter (min 3) och suppleant, väljs företrädesvis för en                    period av två år
 • c) revisorer för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens                                      ledamöter delta
 • d) val av valberedning
 1. Verksamhetsplan och budget nästkommande år
 1. Behandling av övriga förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem
 1. Övriga frågor

Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte om revisorerna med angivet skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Stadgefrågor m.m.

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster accepterar beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till kulturfrämjande ändamål.

STADGAR
För den ideella föreningen Slow Food, Gästrikland convivium inom Slow Food
International.
Ändamål
Föreningen är en del av den internationella Slow Food rörelsen, en
konsumentrörelse som vill verka för försvaret av och rätten till njutning,
för respekten för den mänskliga livsrytmen och för ett harmoniskt
förhållande mellan människa, djur och natur. Rörelsen vill verka för att
utveckla lukt- och smaksinnen från barndomen och för att bevara och
försvara den lokala matkulturen. Slow Foods sex grundteser är: Kvalitet,
biologisk mångfald, njutning, kultur, utbildning och en hållbar utveckling.
På vilket sätt föreningens ändamål skall uppfyllas
Vår förening har för avsikt att anordna temakvällar, utflykter/studiebesök
och kurser, där olika experter tar upp olika teman av intresse t.ex.:
• Mat och dryck som kulturell företeelse
• Mat som njutning och upplevelse för alla sinnen
• Mat i etnologiskt och historiskt perspektiv
• Mat, miljö och hälsa
• Mat som konst och design
• Mat som kulturell mångfald
• Mat som mål eller medel.
Våra utflykter/studiebesök skall ta oss till restauranger eller
matproducenter av intresse och betydelse, med hänseende till dem som månar
om det småskaliga och hantverksmässiga arvet.
Dessutom kommer vi att koppla ihop Gästrikland med regioner i Italien och
övriga Europa för ett ömsesidigt kultur- och gastronomiutbyte. Vi kommer då
att ta kontakt med de lokala Slow Food – föreningarna i respektive region i
Europa och starta samarbete, vi kommer att informera om vår gästrikska
konst, kultur och mattradition och utbyta erfarenheter.
Dessutom planerar vi i framtiden att gå ut till skolor och
fritidsverksamheter och verka för att utveckla barnens lukt- och
smakupplevelser.
Slow Food ®
Medlemskap
Medlem antas i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd
av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att
medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen,
motarbetat föreningens intressen, verksamhet eller ändamål. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen.
Medlem
Medlem
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
– skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av organ inom föreningen
– skall betala den årsavgift som beslutats av årsmötet.
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för
föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och gemensamt fatta
beslut
– ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.
Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter.
Styrelse väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsens ordförande är samma person som fiduciario.
Slow Food ®
Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet
påföljande år.
Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär,
samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.
Möten
Med föreningen hålls årsmöte i maj månad. Styrelsen likställer årsmötet med
Convivium Congress.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast
tre veckor före mötet.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse till
medlemmar som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen
och har rösträtt på årsmötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera mötesprotokollet
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
6. Fastställande av medlemsavgifter
7. Val av:
– a) föreningens ordförande för en tid av ett år
– b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
– c) revisorer för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
8. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem
9. Övriga frågor.
Slow Food ®
Extra möte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte
behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte om revisorerna med
angivet skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs
av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före
mötet till medlemmarna.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
Stadgefrågor m.m.
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster accepterar beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar
skall användas till kulturfrämjande ändamål.
Ovanstående stadgar har antagits vid konstituerande möte för den ideella
föreningen Slow Food Gästrikland den 7 januari 2009.